بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/12
کل خالص ارزش دارائی ها 8,926,004,455 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,643,528 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,643,528 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,660,291 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,431

صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق

تاریخ آغاز فعالیت:

1392/04/13

مدیر صندوق:

كارگزاري سهام گستران شرق

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آگاهان تراز توس

مدیر ثبت:

كارگزاري سهام گستران شرق

مدیران سرمایه گذاری:

الهه خواجهءدهاقاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

نمودار‌ها