بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای دوره 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/25
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/25
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1398/03/31 1398/04/01
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1398/02/31 1398/03/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/10
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/10
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1398/01/31 1398/02/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/01/20
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/01/20
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/12/29 1398/01/06
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/11/30 1397/12/06
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/10/30 1397/11/07
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/25
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/25
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/09/30 1397/10/10
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/08/30 1397/09/14
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/07/30 1397/09/14
صورت وضعيت پرتفوي ماهيانه منتهي به 1397/06/31 1397/09/14
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال دوره مالی منتهی به 1397/06/31 1397/08/20
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/08/20
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال دوره مالی منتهی به 1397/06/31 1397/08/06
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/08/06
پورتفو صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 1397/05/31 1397/06/11
پورتفوی صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 1397/04/31 1397/05/21
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/05/21
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال مالی منتهی به 1397/03/31 1397/05/21
پورتفو صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 29 اسفند 96 1397/05/07
پورتفو صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 1397/03/31 1397/05/07
گزارش حسابرس مستقل به همراه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 96 1397/04/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق برای سال مالی منتهی به 1396/29/12 1397/04/10
پورتفوی صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 97/01/31 1397/03/20
پورتفوی صندوق یکم سهام گستران شرق منتهی به 97/02/31 1397/03/20
صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/15
صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/12/21
صورت های مالی حسابرسی نشده نُه ماهه منتهی به 30 آذر سال 1396 1396/10/24
گزارش پرتفوی آذرماه صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/10/12
گزارش عملکرد نه ماه صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/10/12
صورت‌های مالی حسابرسی شده 31 شهریور 96 1396/07/29
گزارش حسابرس صندوق 31 شهریور 96 1396/07/29
گزارش عملکرد 31 شهریور 96 1396/07/29
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور 96 1396/07/19
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 96 1396/07/19
صورتهای مالی دوره منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/28
گزارش عملکرد دوره منتهی به 31 خرداد 1396 1396/04/28
گزارش عملکرد هیئت مدیره منتهی به 30 اسفند 95 1396/02/18
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 95 1396/02/18
صورت مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/01/03
گزارش عملکرد برای دوره یکساله منتهی به 1395/12/30- 1396/01/03
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 950930 1395/10/05
گزارش عملکرد منتهی به 950930 1395/10/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق برای دوره منتهی به 31 شهریور 95 1395/07/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 95 1395/07/27
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 95/06/31 1395/07/05
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 950631 1395/07/05
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 950631 1395/07/05
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/28
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 1395/03/31 1395/04/28
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق دوره یکساله منتهی به1394/12/29 1395/03/16
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 1395/02/04
گزارش عملکرد صندوق برای دوره یکساله منتهی به 29/12/1394 1395/02/04
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 30/09/1394 1395/02/04
صورتهای مالی صندوق دوره یکساله منتهی به 29/12/1394(حسابرسی نشده) 1395/02/04
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/09/09
صورتهای مالی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1394 1394/09/09
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/08/24
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1394 1394/08/24
گزارش عملکرد صندوق برای دوره یکساله منتهی به 29/12/1393 1394/02/15
صورتهای مالی صندوق دوره یکساله منتهی به 29/12/1393(حسابرسی نشده) 1394/02/02
گزارش عملکرد صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/12/12
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به 31/06/1393 1393/11/01
صورتهای مالی صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به 1393/09/30 1393/10/30
صورتهای مالی صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/05/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1393 1393/05/29
صورتهای مالی حسابرسی شده(اصلاحی) دوره هشت ماه و هجده روزه منتهی به 29/12/1392 1393/05/26
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره هشت ماه و هجده روزه منتهی به 29/12/1392 1393/04/26
گزارش عملکرد دوره هشت ماه و هجده روزه منتهی به 29/12/1392 1393/01/31
صورتهای مالی صندوق دوره هشت ماه و هجده روزه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) 1393/01/31
گزارش عملکرد صندوق برای دوره پنج ماه و هجده روزه منتهی به 30/09/1392 1393/01/17
صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق برای دوره دو ماه و هجده روزه منتهی به 1392/06/31 1392/12/29
صورتهای مالی صندوق برای دوره پنج ماه و هجده روزه منتهی به 1392/09/30 1392/12/29
گزارش عملکرد صندوق برای دوره دو ماه و هجده روزه منتهی به 31/06/1392 1392/12/19