بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری یکم سهام گستران شرق به همراه توضیحات