بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق 1398/04/16
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق 1398/03/05
برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق با موضوع تصویب صورتهای مالی منتهی به 97/12/29 صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق 1398/02/11
برگزاری مجمع صندوق با موضوع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق 1397/10/12
برگزاری مجمع صندوق با موضوع تغییر آدرس محل فعالیت صندوق 1397/09/18
برگزاری مجمع صندوق با موضوع تغییر آدرس محل فعالیت صندوق 1396/12/21
برگزاری دو مجمع صندوق سهام گستران شرق به تاریخ 1396/10/02 1396/10/28
عدم برگزاری مجمع صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/09/22 1396/09/21
برگزاری مجمع صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/09/22 1396/09/18
تاییدیه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1396/08/30
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق 1396/08/30
26/06/1396 برگزاری مجمع صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/06/29
اخذ تاییدیه سازمان بورس بابت مصویات مجمع صندوق تغییرات در امیدنامه در تاریخ 01/03/1396 1396/06/20
اخذ تاییدیه سازمان بورس بابت مصوبات مجمع صندوق تصویب صورت¬های مالی در تاریخ 01/03/1396 1396/06/20
بررسی و تصویب پاره¬ای تغییرات در امیدنامه 1396/06/20
تصویب صورت¬های مالی صندوق، تمدید تصدی سمت، تغییر حسابرس و متولی صندوق 1396/06/20
برگزاری مجمع صندوق یکم سهام گستران شرق 1396/06/20
تغییر هزینه ها در صندوق 1394/03/24
تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری یکم سهام گستران شرق 1394/03/24
حذف کارمزدهای صدور و ابطال 1394/01/24
عنوان نخست در بازدهی ماهانه، سه ماهه و شش ماهه 1393/08/27