بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,130 83.49 2,870 28.86 859 9.02 859 14.65
اوراق مشارکت 262 2.69 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 832 8.55 3,821 38.43 4,778 50.2 4,782 81.59
وجه نقد 42 0.43 46 0.47 78 0.82 30 0.51
سایر دارایی ها 471 4.84 3,206 32.24 3,803 39.96 190 3.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,334 44.51 2,099 21.11 859 9.02 859 14.65