بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,354 85.97 7,487 78 6,918 67.39 7,702 73.08
اوراق مشارکت 277 2.86 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 692 7.13 1,390 14.48 2,664 25.95 2,448 23.23
وجه نقد 42 0.43 47 0.49 49 0.48 30 0.28
سایر دارایی ها 352 3.62 675 7.03 634 6.18 360 3.41
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,422 45.51 4,588 47.8 4,542 44.25 4,823 45.76