بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,343 85.73 7,339 72.85 7,544 72.8 6,269 61.8
اوراق مشارکت 272 2.79 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 717 7.36 1,996 19.82 2,086 20.13 3,508 34.58
وجه نقد 42 0.43 42 0.42 30 0.29 30 0.3
سایر دارایی ها 358 3.68 696 6.91 702 6.78 337 3.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,426 45.49 4,576 45.43 4,468 43.12 3,895 38.4